11. februára 2021

2 percentá

Vďaka spolupráci Vozmen, n. o. a Letmo SK môžete zbierať 2 % z daní priamo na konkrétny doplatok pomôcky Letmo.

Z vyzbieranej hodnoty nie je strhávaný žiadny poplatok a je plne k dispozícii klientovi. Veríme, že Vám táto spolupráca pomôže premeniť financie na potrebné pomôcky.


Potvrdenie o zaplatení dane + vyhlásenie (STIAHNI TU)

(Staré verzie tlačív daňové úrady neakceptujú)


Ako postupovať pri poukázaní 2 % z dane?

Pri získavaní 2 % z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

  • Právnickú osobu – podniky, firmy
  • Fyzickú osobu, ktorá si sama podáva daňové priznanie – živnostníci alebo osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie individuálne
  • Zamestnanca  – za neho robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

Údaje o prijímateľovi 2 %

Obchodné meno:   vozmen, n. o.
Právna forma:       nezisková organizácia
IČO:                          50 993 071
Sídlo:                       Mládežnícka 3757/8, 974 04 Banská Bystrica
SID:                          neuvádzame (nemáme pridelený)


POSTUP A TERMÍNY

1) PRE ZAMESTNANCA

15. 2. 2021 – do tohto termínu zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie výpočtu dane z príjmov FO zo závislej činnosti a o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z týchto príjmov.
Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2 %. Zamestnanec súčasne vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov FO.

30. 4. 2021 – zamestnanec doručí v mieste bydliska na príslušný daňový úrad obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením.
Každý oslovený zamestnanec urobí kópiu týchto 2 tlačív, kde uvedie meno a priezvisko osoby, pre ktorú sú 2 % určené.
Upozornenie: Zamestnanec si vyberie iba jedného prijímateľa, ktorému daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

2) PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive daňového priznania vyplní aj údaje o poukázaní 2 %.
31. 3. 2021 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.
Je potrebné doložiť kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi a hodnote 2 %.
Upozornenie: Fyzická osoba si vyberie iba jednu organizáciu, ktorej daruje 2 %.
Minimálna výška dane na poukázanie 2 % predstavuje 3 Eurá.

3) PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 2 % z dane. Priamo v tlačive vyplní údaje o poukázaní 2 %.
31. 3. 2021 – konečný termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad v mieste sídla spoločnosti a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je inak schválené daňovým úradom).
Upozornenie: Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla prispieť. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 Eur.


Dôležité je do kópie dokladov uviesť (do hornej časti tlačiva), pre koho sú finančné prostriedky určené (meno a priezvisko konkrétnej osoby).

Kópie dokladov zašlite prosím najneskôr do 30. 6. 2021 poštou na:

Vozmen, n. o. 
Mládežnícka 3757/8
974 04  Banská Bystrica

V prípade otázok nás kontaktujte na tel. 0911 970 709 (Silvia Lacková) alebo email: pomoc@letmo.sk

*Celú daň platíte svojmu daňovému úradu. Majte prosím trpezlivosť, daňové úrady majú 90 dní na to, aby poukázali prostriedky z 2 % na účet prijímateľa.

Vypočítaný podiel dane sa zaokrúhľuje matematicky. Pokiaľ niekto nezaokrúhli, ale iba opíše dve číslice za čiarkou, financie budú poslané. Netreba robiť opravy, je to akceptovateľné.